اولین دانشنامه شهری مشهد

درگز

موقعیت جغرافیایی :شهرستان درگز از جمله شهرستانهای شمالی استان خراسان رضوی می باشد که ازشمال به جمهوری ترکمنستان ، ازشرق به شهرستان کلات ، ازجنوب به شهرستانهای چناران وقوچان واز ...