اولین دانشنامه شهری مشهد

آزمایشگاه های پزشکی

آزمايشگاه های بيمارستانی مشهد ردیف نام بیمارستان نوع وابستگی تلفن آدرس مسئول فنی شیفت حضور مسئول فنی زمینه فعالیت آزمایشگاه ۱ امام زمان (عج ) خیریه ۳۶۵۲۰۰۰ پنجراه خیابان سرخس ...