اولین دانشنامه شهری مشهد

بیمارستان آمریکایی

  بیمارستان آمریکایی مروری بر تاریخچۀ بیمارستانی که ۹۳سال پیش در کوچۀ پاچنار تأسیس شد روایتی از مجهزترین بیمارستان شهر در دهه ۱۳۰۰ محقق : محمد کاملان چیزی در حدود۹۳ ...