اولین دانشنامه شهری مشهد

خاندان شاملو

روایت هفتمین نسل خاندان شاملوها ازموقوفه های اجدادشان موقوفه ۳۶۰ ساله آستانی وسط ساختمان‌های کوتاه و بلند… شیک یا بی قواره؛ در میانه درهم فشردگی آهن و سیمان و شیشه ...