اولین دانشنامه شهری مشهد

درمانگاه انگلیسی ها

درمانگاه انگلیسی ها پشت پرده ایجاد «درمانگاه انگلیسی‌ها» در مشهد در دوره قاجار نویسنده : غلامرضا آذری خاکستر وضعیت نابه سامان بهداشت و امور پزشکی در دوران قاجار، موجب شده ...