اولین دانشنامه شهری مشهد

درمانگاه های مشهد

لیست درمانگاهها  درمانگاه های مشهد لیست کلیه درمانگاههای فعال عمومی موجود در سطح شهر مشهد – تابستان ۱۳۹۳ نام درمانگاه نوبت کاري آدرس تلفن ۱ ۲۹ فروردین شبانه روزي خیابان ...