اولین دانشنامه شهری مشهد

شیر سنگی مشهد

شیر سنگی مشهد ماجرای عجیب شیر سنگی در میدان سرآب مشهد   کلنل ییت، سرکنسول انگلیس در مشهد در کتاب “سفرنامه خراسان و سیستان” به موضوع جالب شیر سنگی در ...